We zijn wat we doen… en wat we doen is lokale projecten met directe impact opzetten om een tastbaar verschil te maken. We vinden het belangrijk om duidelijk uit te leggen waar we voor staan, en om consequent onze kernwaarden door te laten klinken in alles wat we doen als Neighborhood Feminists. Onze prioriteiten zijn:

Flexibel en contextspecifiek zijn

Een van onze centrale overtuigingen is dat onze projecten afgestemd moeten worden op de context waarin we werken. Gezien het feit dat we complexe problemen rond sociale rechtvaardigheid aanpakken en ons verzetten tegen systemische onderdrukking, moeten onze acties worden vormgegeven in betekenisvolle samenwerking met vrouwen van kleur en andere gemarginaliseerde groepen in de samenleving. Hoewel dit misschien vanzelfsprekend is, vergt dit extra aandacht en we zullen onze projecten blijven bijschaven op basis van regelmatig gevraagde feedback. Het ontwikkelen van een flexibele, praktische en contextspecifieke aanpak is de sleutel tot effectieve resultaten.

Ons succes vereist een echt begrip van hoe mensen binnen ons team, netwerk en gemeenschap functioneren en reageren. Onze aanpak vraagt ook om respect en ruimte voor verschillen in achtergrond, beleving en visie. Om deze reden besteden we aandacht aan zowel communicatie als context, bouwen we ons team met zorg op en koesteren we relaties binnen ons team en onze gemeenschap. Terwijl we leren hoe we elkaar het beste kunnen ondersteunen, werken we ook aan het handhaven van realistische verwachtingen. Op deze manier hopen we beter in staat te zijn om gedeelde uitdagingen en veranderende realiteiten aan te gaan, terwijl we onze projecten verder ontwikkelen en ons bereik vergroten.

Feministisch en antiracistisch zijn

We beschouwen onze acties als feministisch en antiracistisch… maar wat bedoelen we daarmee?

Voor ons gaat feminisme over het erkennen dat er echte, alomtegenwoordige verschillen zijn in de mate van toegang en macht, afhankelijk van iemands geslacht. Terwijl we feminisme actief benaderen, zoeken we naar manieren om die onbalans in toegang en macht tastbaar te verminderen. Voor alle duidelijkheid: wij zijn van mening dat feminisme actiegericht en intersectioneel moet zijn om levensvatbaar te zijn. Dus, naast het erkennen van machtsverschillen tussen mannen en vrouwen, erkennen we ook dat factoren zoals ras, klasse en validiteit significant bijdragen aan systemische discriminatie. Wij geloven dat ongelijkheid, verergerd door deze extra kruispunten, zich uitdrukt in alle delen van het leven van mensen, op welke manier dan ook, groot en klein. We handhaven een fundamenteel brede kijk op feminisme, in de overtuiging dat iedereen feminist kan zijn. Ons feminisme is gebaseerd op een geloof in echte gelijkheid, ongeacht de achtergrond, met fundamentele waardigheid voor ieder van ons.

Zoals wij het zien omvat racisme niet alleen gedrag, maar ook systemisch discriminerend beleid. Beleid kan subtieler zijn dan gedrag, zelfs als het alomtegenwoordig is. Soms wordt racistisch gedrag erkend, zoals het ongeschreven beleid van etnisch profileren door belastingautoriteiten en politie, of de extra hindernissen door vooringenomenheid in toegang to onderwijs, huisvesting en werkgelegenheid. Racistisch gedrag wordt soms ook niet erkend, bewust of onbewust, zoals bij alledaagse racistische micro-agressies. Ibram Kendi definieert racisme als “het ondersteunen van racistisch beleid door middel van actie of inactiviteit of door het uiten van een racistisch idee.”

Vanuit dit inzicht zijn we van mening dat antiracisme actieve betrokkenheid en het bewust centraal zetten van zwarte en bruine stemmen vereist – van alle stemmen in de gemeenschap – maar vooral van gemarginaliseerde personen. Antiracistisch zijn betekent echt luisteren naar degenen die te weinig gehoord worden, het betekent het normaliseren van rechtvaardigheid en actief weerstand bieden aan racistische ideeën of acties. Antiracistisch zijn houdt in dat we manieren vinden om alle privileges of toegang die we kunnen verkrijgen te benutten ten voordele van de gemarginaliseerden en minder bevoorrechten. Om nogmaals Kendi te citeren: “De enige manier om racisme ongedaan te maken, is door het consequent te identificeren en te beschrijven – en het vervolgens te ontmantelen.”

Focussen op solidariteit en menselijke waardigheid

Elke buurt bestaat uit individuele mensen, elk met hun eigen verhalen en geleefde ervaringen. Ongeacht ras, afkomst, geslacht, geaardheid, geloofsovertuiging – en of iemand papieren heeft – geloven wij dat alle mensen erbij horen en basisrechten verdienen, te beginnen met respect. We proberen die individuele ervaringen te erkennen en te eren door waardigheid centraal te stellen, door manieren te vinden om individuele levens te verbeteren en solidariteit binnen de gemeenschap op te bouwen. Met bestaande en toekomstige projecten willen we het karakter van de gemeenschap versterken als een proactief antwoord op de toenemende anonimisering van stadswijken. Onze huidige focus ligt op Amsterdam.

Kansen bieden aan vrouwen van kleur en andere gemarginaliseerde groepen

Om legitiem intersectioneel, feministisch en antiracistisch te zijn, moeten we beginnen met het aantrekken van meer kansen en financiering in gemeenschappen die historisch van beide zijn uitgesloten. Zoals de beroemde zwarte feministe Audre Lorde zegt: “the master’s tools will never dismantle the master’s house.” We willen daarom kansen voor zwarte vrouwen, vrouwen van kleur en andere gemarginaliseerde groepen in ons werk centraal stellen, omdat we geloven dat echte vermindering van bestaande ongelijkheden alleen mogelijk is door een bredere betrokkenheid in alle stadia van ons werk. We geven de voorkeur aan betaald werk voor leden van de gemeenschap, het aanbieden van vergoedingen voor vrijwilligers, het bieden van educatieve en/of capaciteitsopbouwende workshops aan de gemeenschap in het algemeen en het bieden van ruimte aan leden van de gemeenschap om hun eigen initiatieven te ontwikkelen. Daarnaast zetten we ons actief in voor systemische verandering en werken we er hard aan om onze eigen projecten overbodig te maken, in plaats van langdurige afhankelijkheid te creëren.

Linking the levels

Hoewel de problemen waaraan we werken diepgaande effecten hebben op individueel niveau, kunnen uitdagingen ook niet effectief worden aangepakt zonder te kijken naar grotere systemische en politieke niveaus. Om deze reden brengen we individuele ervaringen en behoeften naar gemeentelijk, provinciaal, landelijk niveau (en daarbuiten) door middel van belangenbehartiging en het bouwen van allianties, zoals door ons lidmaatschap van de Nederlandse Vrouwenraad (NVR).

We doen dit werk om mensen met elkaar te verbinden en om mensen eraan te herinneren dat we allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn – zoals we allemaal weten, maar maar al te vaak gemakkelijk negeren.

We erkennen dat de verandering die we nastreven niet eenvoudig is, maar ons werk als Neighborhood Feminists is een voortzetting van het werk dat velen voor ons begonnen zijn. Ons werk is voor vandaag, maar ook voor degenen die morgen komen. Kortom, we geloven stellig in het normaliseren van menselijke waardigheid voor iedereen.

juli 2020