Another advocacy win! Behind the scenes we’ve been working hard at getting period poverty on the agenda throughout the city of Amsterdam. Last Tuesday, Iris Pauw (GroenLinks) put forth a motion in the city district committee of Amsterdam West, urging the city district to take concrete steps toward ending period poverty in Amsterdam. We collaborated with Iris on this motion and are super happy to announce that, after some lively debate, it was passed unanimously! You can watch the full video of Iris’ awesome speech below, as well as read it. If you’re really interested, you can even watch the entire city district meeting here, the period poverty speech and debate starts around 3:38. On to the next district!

Video

Full speech of Iris Pauw/Groenlinks (in Dutch)

Toespraak ongevraagd advies menstruatie-armoede, Iris Pauw (Groenlinks)

Op een veilig en hygiënische manier menstrueren – met andere woorden, op een waardige manier – is een basislevensbehoefte en een mensenrecht. Helaas is dit voor veel Amsterdammers niet mogelijk.

Menstruatie-armoede betekent dat iemand niet beschikt over de middelen om op een veilige en hygiënische manier te menstrueren. Omdat iemand het geld niet heeft voor voldoende maandverband of tampons. Of niet over een plek beschikt om op een veilig manier en met voldoende privacy het menstruatieproduct te verwisslen. Of simpelweg niet weet wat hiervoor nodig is. Menstruatie-armoede heeft directe impact op gendergelijkheid en de gezondheid en keuzevrijheid van de menstruerende persoon.

Uit het onderzoek van Plan International blijkt dat 4 op de 10 deelnemers weleens thuis is gebleven van school of werk omdat zij ongesteld waren. Hierdoor wordt een groep mensen, voornamelijk meisjes en vrouwen, uitgesloten van het volwaardig meedraaien in de samenleving. Als gevolg versterkt menstruatie-armoede de genderkloof in het onderwijs en op de werkvloer. Een groep die zich al in kwetsbare omstandigheden bevindt, komt hierdoor op nog verdere afstand te staan. Onjuist gebruik van menstruatieproducten kan bovendien tot serieuze gezondheidsklachten leiden, zoals de tamponziekte. Een ernstige en acute ziekte die veroorzaakt wordt door het te lang inhouden van een tampon. Ook kan gebrekkige kennis over menstrueren ertoe leiden dat mensen te laat of geen hulp voor gezondheidsproblemen zoeken. Want “pijn hoort er nou eenmaal bij”. Tot slot beperkt menstruatie-armoede de keuzevrijheid van menstruerende personen. Menstrueren en de manier hoe jij daarmee om wilt gaan is een zeer persoonlijke keuze. Producten zoals tampons of cups die je in het lichaam moet inbrengen zijn niet voor iedereen aanvaardbaar. Armoede mag er niet toe leiden dat mensen gedwongen worden een keuze te maken die hun lichamelijke integriteit schaadt.

Op basis van cijfers uit 2020 is de schatting dat 26.000 Amsterdammers met menstruatie-armoede te maken hebben. Het daadwerkelijke getal ligt waarschijnlijk nog hoger. Eerdere onderzoeken hielden onvoldoende rekening met genderdiversiteit – niet alle menstruerende mensen zijn vrouw – en kwetsbare doelgroepen zoals thuis- en daklozen zijn lastig te bereiken. Daarnaast is het aantal mensen op of onder de armoedegrens de afgelopen 2,5 jaar flink gestegen en lijkt dit tij voorlopig nog niet te keren. Ook zorgen de financiële gevolgen van de pandemie, de wooncrisis en de energiecrisis bij elkaar dat niet alleen mensen onder de armoedegrens wordt getroffen, maar ook anderen zoals studenten en zzp’ers.

Ook in Amsterdam West is armoede een serieus probleem. Ik ga ervan uit dat jullie de cijfers kennen maar het loont om het nogmaals te benadrukken. Volgens de meest recente cijfers is het aandeel minimahuishoudens in Amsterdam West 17%. Dat is maar 1% minder dan in Nieuw-West, de hekkensluiter van de 3 stadsdelen met het hoogste aantal minimahuishoudens. In absolute zin heeft Amsterdam West zelfs het hoogste aantal minimahuishoudens. Deze cijfers tonen aan dat de armoedeproblematiek in Amsterdam West onze serieuze aandacht behoeft. Wij zijn de portefeuillehouder dan ook dankbaar voor de aanhoudende aandacht die zij voor dit onderwerp vraagt.

Door de bestrijding van menstruatie-armoede in de bredere armoedeaanpak mee te nemen, dragen wij als stadsdeel op een concrete manier bij aan het minimaliseren van de impact die armoede heeft op mensen. Ons advies richt zich op 3 pijlers:

1. Gratis producten;

2. Veilige sanitaire voorzieningen; en

3. Voorlichting

Het faciliteren van gratis producten biedt een directe oplossing voor iemand die op dat moment geen geld heeft voor menstruatie-producten. Thuis- en daklozen en ongedocumenteerden noemde ik eerder al even. Om deze groep volwaardig te ondersteunen is het van belang om niet alleen gratis producten te verschaffen maar ook locaties beschikbaar te maken waar de producten veilig kunnen worden verwisseld. Tot slot is het geven van goede voorlichting belangrijk om de kennis over menstrueren te vergroten en stigma’s en taboes rondom dit thema te doorbreken. Wij moedigen aan om bij de uitvoering van het advies vooral ook kennis te nemen van de best practices van bestaande initiatieven door organisaties zoals het Armoedefonds en stichting Neighborhood Feminists.

Nogmaals, veilig en hygiënisch menstrueren is een basislevensbehoefte. Menstruatie gaat door, ongeacht pandemiën of energiecrises. En niemand zou moeten kiezen tussen eten of maandverband. Wij hopen daarom ten zeerste dat u voor dit advies stemt.